693 914 286 Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00

Statut

Stowarzyszenie Energia Motyla

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i nosi nazwę Stowarzyszenie „ENERGIA MOTYLA”, zwane będzie w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „ENERGIA MOTYLA”.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Stowarzyszenie tworzone jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210)oraz ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).
§ 4

1. Stowarzyszenie może łączyć się lub stowarzyszać z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Stowarzyszenia może powoływać inne podmioty, w tym szczególności fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, klub integracji społecznej.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zawierających nazwę i adres Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

1. Stowarzyszenie może opierać swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
2. Dopuszcza się możliwość, wynagradzania członków Stowarzyszenia, będących członkami organu wykonawczego Stowarzyszenia – Zarządu, za faktyczne czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji.
3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą przez WalneZebranie Członków.
4. Stowarzyszenie dla skutecznego, sprawnego i efektywnego wykonania zadań statutowych możepowoływać pełnomocników do reprezentowania i działania w imieniu Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
6. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
wrozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, pomoc potrzebującym i osobom niepełnosprawnym.

2. Celami Stowarzyszenia są również:
a) pomoc społeczna;
b) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
c) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
d) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
f) oświata, nauka, edukacja i wychowanie;
g) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw kulturalnych, a w szczególności promocja kultury i tradycji;
h) kultura fizyczna i sport;
i) turystyka i krajoznawstwo;
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k) działalność charytatywna i dobroczynność;
l) pomoc społeczna;
m) ochrona i promocja zdrowia;
n) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;
o) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
p) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
q) wspieranie wolontariatu;
r) kult religijny, w tym m.in. wspieranie chrześcijaństwa;
s) działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, których celem będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług i informacji;
t) promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zatrudniania socjalnego wśród przedsiębiorców;
u) budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, biznesem a sektorem pozarządowym;
v) wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;
w) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt;
x) wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, kulturę i przedsiębiorczość.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a) prowadzenie działalności oświatowej, naukową i edukacyjnej;
b) działalność naukową i innowacyjną;
c) udzielanie pomocy społecznej;
d) prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej a także działalności z zakresu sportu
i rekreacji;
e) udział i organizowanie różnych form czynnego wypoczynku, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez;
f) wspieranie osób w poszukiwaniu pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
g) powrót na rynek pracy poprzez wolontariat;
h) nabywanie lub użytkowanie nieruchomości służących realizacji celów Stowarzyszenia;
i) nabywanie lub użytkowanie innych ruchomości użytecznych do realizacji celów zawartych
w niniejszym statucie Stowarzyszenia;
j) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;
k) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;
l) działalność na rzecz osób współuzależnionych i uzależnionych;
m) uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych;
n) prowadzenie działalności wydawniczej;
o) działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji;
p) prowadzenie i administrowanie portalu internetowego Stowarzyszenia;
q) tworzenie grup wsparcia w obszarze celów statutowych;
r) organizowanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej;
s) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków stowarzyszenia;
t) organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
u) wspieranie osób uzależnionych i współuzależńonych;
v) działalność stypendialną;
w) działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
x) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
y) działalność na rzecz rolników i sektora rolnego;
z) udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów;
aa) realizowanie działań poprzez partnerstwo z innymi podmiotami;
bb) działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
cc) organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń
i informacji;
dd) konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
ee) działalność doradczo-szkoleniową, realizującą cele Stowarzyszenia na rzecz osób prawnych
i fizycznych;
ff) promocja i organizacja wolontariatu;
gg) ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
hh) promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu;
ii) prowadzenie sklepu internetowego;
jj) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi;
kk) wdrażanie w życie własnych projektów i programów;
ll) poradnictwo prawne, finansowe. 


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba rekomendowana, przez co najmniej 4 osoby należące do Stowarzyszenia.
4. Kandydat na członka Stowarzyszenia przechodzi okres próbny trwający 3 miesiące.
5. Okres próbny służy ocenie zaangażowania i aktywności kandydata na członka Stowarzyszenia
w obszarze działalności statutowej.
6. Walne zgromadzenie w drodze uchwały może zwolnić kandydata lub skrócić okres próbny na członka Stowarzyszenia w drodze uchwały, jeżeli miał on rekomendację 5 członków Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie nowych członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji i wniesieniu wpisowego określonego uchwałą.


§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, spełniająca warunki określone w § 9.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową oraz złożyła deklarację członkowską.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna niebędąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym, szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz Stowarzyszenia czy jej celów statutowych. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą kandydata.

§ 12

Przynależność do Stowarzyszenia nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach
i stowarzyszeniach.

§ 13

1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) uczestnictwa w zebraniach;
c) korzystania z form pomocy organizowanej przez Stowarzyszenie;
d) korzystania z pomieszczeń Stowarzyszenia;
e) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia;
f) uczestnictwa we wszystkich czynnościach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
b) działania na rzecz dobra Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię;
c) przestrzegania statutu i aktów wewnętrznych władz Stowarzyszenia;
d) powstrzymywania się od działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia;
e) regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego oraz nie biorą udziału w zatwierdzaniu sprawozdań.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz aktów wewnętrznych władz stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną;
c) wykreślenia z odpowiedniego rejestru członka będącego osobą prawną;
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia;
e) utraty osobowości prawnej.
2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w przypadku nie przestrzegania statutu, aktów wewnętrznych władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia, utraty praw obywatelskich.
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu w razie zalegania z opłatami członkowskimi przez okres, co najmniej 6 miesięcy.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. W przypadku odwołania lub rezygnacji poszczególnych osób ze składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, przed upływem kadencji i kooptacji w ich miejsce nowych osób, mandat udzielony osobom dokooptowanym w trakcie trwania kadencji kończy się wraz z mandatem pozostałych członków danego organu.

§ 17

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na podstawie uchwały podjętej przez wszystkich uczestniczących w głosowaniu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 18

Jedna osoba może być członkiem tylko jednego z organów Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków
§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – pozostali członkowie.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Za zgodą członka Stowarzyszenia powiadomienie może odbywać się drogą telefoniczną, sms-wą, mailowo lub listownie.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Na podstawie uchwały podjętej przez wszystkich uczestniczących w głosowaniu, Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie statutu i jego zmian,
b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielenie absolutorium Zarządowi,
f) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
g) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,
2. Walne zebranie członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ głosów członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
3. W zakresie kompetencji nie określonych w statucie lub aktach prawnych, pozostałe czynności należą do kompetencji Zarządu.
Zarząd
§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 7 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat wygasa.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 3, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
6. Do zakresu działalności Zarządu w szczególności należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
c) sporządzenie sprawozdań Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
d) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu członków zwyczajnych i wspierających,
g) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
i) powoływanie ciał doradczych Stowarzyszenia,
j) reprezentowanie Stowarzyszenia w czynnościach prawnych,
k) udzielanie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwały w sprawie wniesieniu wpisowego,
m) inne czynności nie przypisane do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.
7. Prezes kieruje pracami Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzeniazwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
9. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszeniauprawnieni są jednoosobowo Prezes i Wiceprezes lub dwuosobowo pozostali członkowie Zarządu.
10. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarząd może określić regulamin.


Komisja Rewizyjna
§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3. Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
4. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6 – ciu miesięcy – mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarki majątkowej
i finansowej, przestrzegania statutu, wykonywania Uchwał,
b) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dotacje, subwencje, granty oraz wszelkiego rodzaju inne środki publiczne;
d) majątek pozyskany w ramach zbiórek i imprez publicznych,
e) majątek pozyskany w ramach odpłatnej działalności statutowej,
f) majątek pozyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
g) majątek Stowarzyszenia,
h) odsetki,
i) dywidendy oraz zyski z akcji i udziałów,
j) inne wpływy prawem niezabronione.

Rozdział VI
Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia i inne postanowienia
§ 25

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,
b) wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia dla swej ważności wymaga 2/3 głosów oddanych na Zebraniu, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
5. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.
6. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się
z majątku Stowarzyszenia.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że, to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
8. Stowarzyszenie korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
9. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


Postanowienia końcowe
§ 26

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowegoo zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub w przypadku zmian po dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy.

 

 

 

Jeśli jesteś osobą, która czuje, że coś w życiu ją omija, czegoś jej brakuje.

Jeśli jesteś zmęczony uczuciem wewnętrznej pustki.

 

CZAS TO ZMIENIĆ !

My Ci w  tym pomożemy.

Close Menu